Hišni red

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu 
seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oz. območja, ki 
so nevarna za otrokovo varnost. 
 
Odgovornost do delavcev vrtca 
• Spoštujemo otrokovo kompetentnost, avtonomijo, iniciativnost, ustvarjalnost delavcev v 
vrtcu. 
• Spoštujemo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne 
integritete. 
• Negujemo strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne in etične 
pripadnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenjskega sloga delavcev 
vrtca. 
• Če opazimo neetično ali nekompetentno ravnanje delavca vrtca, na to opozorimo druge 
delavce ali pa vodilnega v vrtcu. 
• Ocena ali presoja neetičnega ali nekompetentnega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti 
 pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca. 
 
Obveznosti staršev do vrtca 
• starši morajo otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice; 
• otroci naj bi prišli v vrtec do 8. ure (o poznejšem prihodu se je potrebno dogovoriti z 
vzgojiteljico); 
• starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka; 
• po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo otroci na poti do vrtca in iz vrtca domov 
imeti spremstvo osebe, starejše od 10 let (2. in 3. odstavek 80. člena); 
• upoštevanje pravil vrtca in hišni red, 
• točno prihajanje po otroka v vrtec (do 16.00 ure), 
• sporočanje odsotnosti, 
• upoštevanje določil Pravilnika o varnosti otrok, ki se nanašajo na obveznosti staršev. 
 
 
Drugo 
• Sporočite nam, če otroka ne bo v vrtec. 
• Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik. 
• Če ne morete pravočasno priti po otroka, nam to sporočite, ker je vaš otrok nestrpen in 
 žalosten. 
• Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristili, če vas bomo morali nujno 
 poiskati. 
• Če se bo vaš otrok v vrtcu zmočil ali mu bo vroče, jih moramo preobleči v rezervna oblačila, 
 ki naj bodo v vrečki vašega otroka v garderobi. 
• Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu (natikači,...). 
• Otroka oddajte v vrtcu odgovorni osebi, povejte kaj o svojemu otroku. 
• Ko pridete ponj, poiščite stik z vzgojiteljico ali pomočnico, zanimajte se, kako je otrok 
preživel dan v vrtcu, morda vam mora tudi ona kaj zaupati. 
• Otroci lahko prinašajo svoje igrače v vrtec in imajo tako stik z domom in družino. Ne dajajte 
mu dragocenih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane. 
• Prepovedane igrače so: puške, sablje, noži.... 
• Želimo, da otroci v vrtcu ne nosijo verižic, prstanov in zapestnic. 
• V vrtcu ne dovolimo žvečenje žvečilnega gumija, ker so otroci v nenehnem gibanju in 
pogovarjanju. 
 
Ukrepi za varnost v vrtcu 
Pri delu oz. bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost 
otrok, predvsem tako: 
• da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti, 
• da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici, 
• da se otrokom preprečijo medsebojna fizična obračunavanja, nasilna ravnanja ipd., 
• da se delo z nevarnim orodjem in delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojiteljica 
ali pomočnica vzgojiteljice stalno pregled nad ravnanjem otrok, 
• da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice, 
• da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno 
vplivala na njihovo zdravje (debele jopice, puloverji ipd.) 
• da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha, 
• da se zagotovijo varna tla (suha ipd.) 
• da se zagotovi redno zračenje prostorov. 
 
Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok, pri uporabi jedilnega pribora, uživanju in 
temperaturi hrane. 
Neposredno pred spanjem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice dolžna preveriti, ali ima 
otrok prazna usta. 
 
Med spanjem mora biti zagotovljen mir, otroci morajo biti slečeni in pokriti primerno sobni 
temperaturi. 
Vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice je dolžna nadzorovati otroke ves čas počitka. 
 
 
 3 
 
Ukrepi za varnost zunaj vrtca 
Na sprehodu, izletu ali igri oz. drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov vrtca, morata otroke 
enega oddelka: 
• varovati oz. spremljati najmanj dva delavca oz. dve odrasli osebi. 
Aktivnosti otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima delavec 
vrtca: 
• stalen in nemoten pregled nad vsemi otroki svojega oddelka. 
Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice 
predvsem dolžna: 
• da prične z izvajanjem aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega oddelka, 
• da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti še pred izhodom otrok, 
• da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer obstaja nevarnost za 
otroke, 
• da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in nad njihovem gibanju, 
• da prepreči ravnanja otrok in njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in življenje otroka ali 
drugih otrok v skupini. 
 
Ukrepi v primeru poškodb ali slabem počutju otroka 
Vsak delavec vrtca je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu 
počutju otroka. 
Otroka je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o 
poškodbi ali slabem počutju otroka obvestiti starše, da pridejo po otroka. Obvesti se lahko tudi 
tajništvo vrtca, svetovalno službo ali vodstvo vrtca, ki obvesti starše. 
 
V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da 
oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne 
more takoj odzvati na klic je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno 
takoj obvestiti starše. 
 
V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…) je vrtec o 
tem dolžan obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga 
oddati v tajništvu vrtca. 
 
Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je 
prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču vrtca. 
 
 

About Galeria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rhoncus elit in est commodo hendrerit. In sodales rhoncus tincidunt. Integer iaculis nisi sit amet risus malesuada vulputate. Sed diam orci, cursus ut luctus sit amet.

Buy Now

HIŠA OTROK ANTONINA, ZASEBNI VRTEC MONTESSORI

ANTONINA, ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN DRUŽINO, 
BILJE 30, 5292 RENČE